Fréttir

Mánaðargjaldið breytist.

Í samræmi við ákvarðanir síðasta aðalfundar kemur fram hækkun á viðhaldsgjöldum (úr 0,45% í 0,5%/12) frá og með 1.janúar 2017.

Einnig hækkar þjónustugjald til rekstrarins úr kr. 3.500 pr mán i kr 5.000 pr. mán.

Markaðsverð og fasteignamat einstakra eigna félagsins breytist mismunandi mikið -  minni eignirnar hækka meira en almennt gildir um stærri eignirnar -  sem kemur fram í örlítið mismunandi breytingum á fjármagnskostnaði einstakra íbúða.   Hækkun á fjármagnslið er á bilinu almennt um 1-3% af þessum ástæðum -  en nokkrar íbúðir lækka fjármagsnkostnað af sömu ástæðum.

Fasteignagjöld og hækkun á tryggingaiðgjöldum koma fram með innheimtu vegna febrúar.

í janúar og febrúar kemur einnig fram leiðrétting á orkureikningum miðað við mælda notkun 2016.

Innheimta vegna þjónustu við heimilistæki þar sem félagið á öll tæki í eldhúsi og þvottahúsi er gerð eftir á - þegar búið er að greina ástæður bilana.

30.janúar 2017
Framkvæmdastjóri

Breytt fyrirkomulag húsaleigubóta - vaxtabætur með óbreyttu fyrirkomulagi.


Frá áramótum var tekið upp breytt fyrirkomulag húsaleigubóta.  Sá hópur sem hefur búsetusamning í íbúðum með félagslegum lánakjörum (úthlutað miðað við tekjur,eignir og fjölskyldugerð) á áfram rétt á húsaleigubótum.
Sá misskilningur virðist vera uppi að þar sem ekki er um að ræða "leigusamning" heldur "búsetusamning" - þá þurfi viðkomandi félagsmenn Búfesti hsf að leggja fram staðfestingar til Vinnumálastofnunar á að þeir hafi gildan samning.

Mikilvægt er að búsetarnir sem eiga rétt á húsaleigubótum verði vakandi fyrir þessu og fylgi því eftir að þeirra réttur verði ekki fyrir borð borinn.

Áfram eru reglur um vaxtabætur sambærilegar og fylgja skattframtalinu og álagningu.    Búsetar eru beðnir að fylgjast með því að fjármagnsgjöld/vaxtagjöld og eftirstöðvar lána á íbúð viðkomandi séu skráð á skattframtalinu.

Framkvæmdastjóri 26.janúar 2017


Klippikortin - gjaldfrí móttaka á grenndarstöðvum


Akureyrarbær býður fasteignaeigendum upp á að nýta sér klippikort vegna losunar á rusli á móttökustöðina við Réttarhvamm.

Þar sem flokkunarker og tunnur eru við húsin og félagið sér um alla þjónustu við lóðir og umhverfi ættu menn almennt ekki að þurfa á þessum kortum að halda.

Eins er rökrétt að nota grenndarstöðvar til að losa sig við pappír/pappa og gler og umbúðir án endurgjalds.

Búsetar geta nálgast kort vegna 2017 á skrifstofunní í Skipagötu 14, 3.h norður. 

(Framkvæmdastjóri 12.1.2017)

Endurnýjun eldri búsetusamninga - uppfært verðmæti

Í kjölfar lagabreytinga á árinu 2016 hefur Búfesti hsf(áður Búseti á Norðurlandi) breytt samþykktum sínum og þar með breytast skilmálar búsetusamninga til samræmis við ákvæði gildandi laga nr 66/2003 um húsnæðissamvinnufélög.

Eldri samningar halda gildi sínu varðandi viðskipti með búseturétt og endurkaupaskyldu félagsins gagnvart óseldum búseturétti.  Nýir samningar hins vegar fela ekki í sér endurkaupaskyldu af hálfu félagsins – en gefa hins vegar rétthöfum óselds búseturéttar heimild til tímabundinnar leigu viðkomandi íbúðar og einnig heimila þeir að búseturétti sé skilað til félagsins án endurgreiðslu eða endurkröfu á hendur fyrri búseturéttarhafa.  

Allir rétthafar eldri samninga eiga val um hvort þeir skipta út samningum sínum og eignast þannig meiri sveigjanleika í viðskiptum þegar kemur að sölu á búseturétti – með því að ganga inn í skilmála nýrra samninga.

Stjórn Búfesti hsf hefur ákveðið að nýta tímabundna heimild í samþykktum félagsins til að bjóða öllum félagsmönnum og rétthöfum eldri samninga að skipa út samningi sínum og fá uppfærslu á væntu verðmæti búseturéttarins við sölu.   Sú uppfærsla miðast við miðgildi á milli núverandi framreiknaðs verðmætis og þess söluverðs sem búseturéttur viðkomandi íbúðar ber væri hann auglýstur til sölu í dag.    Heimildin er tímabundin og gildir til og með október 2017.  Áhugasamir búseturéttareigendur ættu að hafa samband við framkvæmdastjóra og meta hvernig slík breyting kemur út.   Ákveði félagsmaður að nýta sér þennan  tímabundna möguleika þarf að koma þeirri ósk skriflega á framfæri við félagið (með tölvupósti). 

Félagið mun annast skjalagerð og þinglýsingu endurnýjaðra samninga án sérstakrar gjaldtöku. (Grunntexti nýs samnings hér)

 

Akureyri 1.11.2016 (uppfært 30.1.2017)

F.h. Búfesti hsf

 Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri 

 

 

Selma Aradóttir er nýr starfsmaður á skrifstofu

Selma Aradóttir hefur verið ráðin í hlutastarf sem bókari.     Selma mun taka þátt í upplýsingagjöf og afgreiðslu í forföllum eða fjarveru framkvæmdastjóra.
Selma er boðin velkomin til starfa.

Halla Björk Garðardóttir hefur látið af störfum.   Við þökkum Höllu fyrir prýðilegt samstarf óskum henni velfarnaðar á nýjum vettvangi.

Framkvæmdastjóri
(19.september 2016) 

Búseti á Norðurlandi verður Búfesti hsf

Búseti á Norðurlandi verður Búfesti hsf.

Á aðalfundi sínum 28.september 2016 samþykktu félagsmenn Búseta á Norðurlandi að félagið skyldi framvegis heita Búfesti.  Félagið er  húsnæðissamvinnufélag og starfar eftir lögum nr. 66/2003; skammstafað Búfesti hsf

Nafnbreytingin er hluti af endurskipulagningu vegna lagabreytinga og einnig til aðgreiningar frá Búseta í Reykjavík sem telur til skráðra réttinda gagnvart nafninu.

Nýjar samþykktir fela í sér talsverða breytingu gagnvart viðskiptum með búseturétti og kalla á ítarlega útfærslu á upplýsingagjöf til félagsmanna.    Lögin um húsnæðissamvinnufélög gera kröfu til þess  að félögin tryggi sjálfbæran rekstur og ábyrgt viðhald eigna.  Jafnfram leggja lögin  formlega lagt bann við því að greiða arð eða hagnað út úr félaginu til einstakra félagsmanna.

Á aðalfundinum voru reikningar ársins 2015 samþykktir.   Reikningurinn staðfestir batnandi rekstur og aukið verðmæti eigna.   Veðsetningarhlutfall íbúða er komið niður fyrir 80%.   Framkvæmdastjóri lagði áherslu á að enn sé alltof hátt vaxtastig á lánum frá Íbúðalánasjóði og óviðunandi að félagsmenn í húsnæðissamvinnufélögunum sitji einir eftir án nokkurrar leiðréttingar sinna mála í kjölfar stökkbreytingar á verðtryggðum lánum.  Það verður áfram forgangsmál stjórnenda að knýja á um leiðréttingu á kjörum og skilmálum lána eða leita endurfjármögnunar svo unnt verði að létta  greiðslubyrði félagsmanna. 

Fyrir liggur að næstu 4 ár verða veittir stofnstyrkir til byggingar 2300 leiguíbúða fyrir lágtekjufólk.   Búseti á Norðurlandi/Búfesti  hsf hefur komið á framfæri áskorun til sveitarfélaga  á svæðinu um að koma til samstarfs um undirbúning og útfærslu á hagkvæmum íbúðabyggingum  í þeim ramma. Markmið félagsins er að nýta samlegð þannig að samhliða  verði unnt að byggja nokkurn fjölda íbúða fyrir breiðan hóp einstaklinga og fjölskyldna – til leigu og í búseturétti – og vinna með því að hagfelldri blöndun fólks í hverfum og kjörnum og  fjölbýlishúsum.

Félaginu er mikilvægt að geta þróast áfram til að bæta við hagkvæmum íbúðum og fjölga félagsmönnum og verða með því sterkari rekstrareining og hagkvæmari á flesta kanta.

Stjórn félagsins var endurkjörin en formaður er Guðlaug Kristinsdóttir, aðrir í stjórn eru Ingvar Björnsson varaformaður, Halldór Már Þórisson, Sigríður María Bragadóttir og Stefán Einar Jónsson.  Í Varastjórn sitja Baldur Ingi Karlsson, Hanna Dóra Markúsdóttir, Hólmfríður Guðmundsdóttir, Höskuldur  V Jóhannesson og Inda Björk Gunnarsdóttir.

 Framkvæmdastjóri félagsins er Benedikt Sigurðarson (869-6680)

 

 

 

 

Möguleikar á samstarfi við sveitarfélög

Á vorþingi 2016 voru samþykkt lög um svokallaðar "almennar íbúðir" sem byggðar verða með stofnstyrkjum ríkis og sveitarfélaga og ætlaðar lágtekjufólki.

Á næstunni mun Íbúðalánasjóður auglýsa slíka stofnstyrki -  en styrkveiting getur gengið til opinberra íbúðafélaga/sveitarfélaga eða til annarra félaga neytenda sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni.

Á fjórum árum verða byggðar 2300 íbúðir skv. samkomulagi verkalýðshreyfingar og ríkisstjórnar og er styrkur háður því að sveitarfélag veiti slíkan stuðning af sinni hálfu og sæki um með viðkomandi íbúðafélagi.

Í þessu samhengi hefur framkvæmdastjóri fyrir hönd Búseta á Norðurlandi sent sveitarfélögum áskorun um að setja þessi byggingarmál á dagskrá sem fyrst og hefur boðið upp á samstarf af hálfu félagsins.    

Markmið Búseta á Norðurlandi er í þessu samhengi einkum að leita samstarfs um hagkvæma hönnun íbúða og vel undirbúin útboð þannig að unnt verði að byggja samhliða nokkurn fjölda íbúða fyrir almennan leigu og búseturéttarmarkað -  og jafnvel til að selja einstaklingum.

Ef vel tekst til ætti að vera möguleiki að nýta samlegð af útboðum og raðsmíði  með byggingu íbúða með stofnstyrk til að lækka kostnað og byggja ódýrari íbúðir sem unnt væri að staðsetja í fleiri sveitarfélögum þótt flestar slíkar íbúðir væru væntanlega byggðar á Akureyri ef til kemur. 
Félagið mundi þannig geta mætt fleiri hópum og aukið framboð ódýrari íbúða heldur en nú eru á markaðnum.

Afgreiðsla opin mánudaga-fimmtudaga kl 10-12


Afgreiðslan verður  opin mánudaga til fimmtudaga  - kl 10-12 -  en lokað á fostudögum.

Bent er á að tölvupósturinn vakir 24 tíma á sólarhring 7 daga vikunnar.

Áríðandi bilanatilkynningar berist á tölvupósti eða beinist til umsjónarmanns (898-3389) eða  framkvæmdastjóra í (SMS) 869-6680 Framkvæmdastjóri (uppfært 31.ágúst 2016)

Breyting á mánaðargjaldinu

Á fundi sínum 13.júní 2016 samþykkti stjórn að hækka fjármagnshluta mánaðargjaldsins um 1,5%.   Þannig hækkar heildargreiðsla rétt um 1% hjá flestum og kemur til framkvæmda með næstu innheimtu.
Vonandi helst verðbólgan lág út árið 2016 og þá mun ekki þurfa að koma til frekari hækkana.

Framkvæmdastjóri
(20.júní 2016)

Lagabreytingar kalla á endurskipulagningu

Nýsamþykktar lagabreytingar breyta talsvert miklu fyrir Búseta á Norðurlandi.

Nauðsynlegt verður að setja félaginu nýjar samþykktir og einnig þarf að endurmeta allan grunn að búsetusamningum.

Hvort breytingar ná til eldri samninga er ekki alveg ljóst á þessarri stundu - en stjórn félagsins fundar með lögmanni og endurskoðanda í næstu viku þar sem lagt verður mat á hvernig bregðast þurfi við.

Einnig er ljóst að félagið þarf að taka afstöðu til þess hvernig nauðsynlegt verður að aðgreina félagið frá Búseta í Reykjavík sem telur sig einan geta ráðstafað nafni sem inniheldur "búseta-hugtakið" vegna skráningar nafnsins.

Ákveðið verður með boðun aðalfundar um leið og því mati miðar áleiðis sem hér að ofan er vísað til.

(Framkvæmdastjóri 30.apríl 2016)