Fréttir

Á haustdögum og fyrir veturinn;


Næstu  vikur gerum við ráð fyrir að haldnir verið fundir með nokkrum búsetahópum og einnig að boðið verði til félagsfundar.

 

 

Á fundum búsetahópanna verður rætt um þjónustu og aðgerðir til aðhalds og niðurskurðar í kostnaði og reynsluna á árinu 2015.   Sérstök mál er snerta einstök hús eða íbúðakjarna eiga erindi inn á þá fundi.

 

 

Á félagsfundi munum við ræða rekstrarstöðu félagsins og tilraunir til að ná fram hagstæðari vaxtakjörum.   Einnig munum við fara yfir aðkomu Búseta á Norðurlandi að lagabreytingum og stefnumörkun í húsnæðismálum  í samstarfi við ríkisstjórn og önnur stjórnvöld.

 

 

 Vegna aðhaldsaðgerða hafa engin stærri verkefni hafi verið sett í gang við útimálningu og viðhald húsa á árinu 2015.  

 

Nokkur verkefni eru þó í gangi varðandi lagfæringar á íbúðum sem sárlega hafa þarfnast viðhalds.

 

Sérstaklega verður unnið að því á síðustu vikum ársins 2015 að fylgja eftir lagfæringum í Kjarnagötu 12-14 þar sem þekktir gallar hafa verið skráðir.   Búsetarnir þar þurfa að reikna með því að starfsmenn félagsins komi í heimsókn og skrái ástand tiltekinna þátta með það fyrir augum að viðgerðarmenn geti unnið að lagfæringum eftir nánar tímasettu plani.

 

 

 

 

 

Nánar verður unnið að þessum þáttum eftir ákvörðun stjórnar félagsins og kynnt viðkomandi.

 

 

Framkvæmdastjóri

 

 

(Ritað 6.október 2015)

 

 

Aðalfundur Búseta á Norðurlandi 2015

Aðalfundur Búseta á Norðurlandi 2015 fór fram miðvikudaginn 10.júní.

Guðlaug Kristinsdóttir formaður félagsins fagnaði því  sérstaklega að aðalfundur ársins 2015 færi fram á venjulegum tíma – en nokkur undanfarin ár hefur félagið staðið í samningum við Íbúðalánasjóð og unnið að endurskipulagningu sem hefur tafið uppgjör og skýrslugerð til félagsmanna.

Formaður lýsti ánægju með að félagið væri komið í þokkalega stöðu varðandi veðsetningarhlutfall eigna og með óbreyttri eftirspurn mundi takast á ná góðu jafnvægi í rekstri með þeim aðahaldsaðgerðum sem settar voru í gang í framhaldi af síðasta aðalfundi.   Hún þakkaði stjórnarmönnum og félagsmönnum fyrir gott samstarf.

 

Húsnæðismálin og lagabreytingar

Eygló Harðardóttir húsnæðisráðherra fylgdi eftir ákvörðun Alþingis frá því í júní 2013 varðandi aðgerðir í húsnæðismálum með því að kalla til víðtæks samráðs um mótun húsnæðisstefnu.

 

Fjöldamargir aðilar lögðu að mörkum í það samráð. Skýrsla verkefnisstjórnar var kynnt 6.maí 2014.

 

Margvísleg vinnugögn sem komu fram í vinnu samráðsnefndar um húsnæðisstefnu voru gerðaðgengileg á vef velferðarráðuneytisins, sem telja verður til fyrirmyndar.

 

Tillögur verkefnisstjórnar gáfu fyrirheit um að meiningin væri að stórefla almennan leigumarkað og styrkja starfsramma húsnæðissamvinnufélaga þannig að fleirum yrði kleift að njóta viðunandi húsnæðisöryggis.   Tillögur gengu í þá átt að íbúðarekstur „án hagnaðarkröfu“ fengi forgang um fjármögnun og ætti kost á ívilnandi stuðningi sveitarfélaga og velvildarfjárfesta.

 


Lóðir, plön og hús - tiltekt og þrif

Á fundi framkvæmdaráðs og stjórnar Búseta á Norðurlandi 14.apríl 2015 var lagt upp plan um að stjórn og starfsmenn félagsins reyndu að kalla eftir beinni þátttöku búsetanna og íbúða í einstökum hverfum við tiltekt og hreinsun í kring um hús og á plönum.  Með þessu mætti ná fram bæði þrifalegra umhverfi og ódýrari framkvæmd á tiltekt að vori.

Starfsmenn félagsins munu í því samhengi mæta á fyrirfram auglýstum degi kl 16-19 – með sópa og skóflur og tæki til flutninga þannig að sameiginleg vinna íbúanna skili sem bestum árangri með lágmarksfyrirhöfn hvers og eins.


Ráðstöfun séreignar-lífeyrissparnaðar til kaupa á búseturétti

Nú liggur fyrir túlkun Rikisskattstjóra á lögum og reglum sem gilda fyrir ráðstöfun séreignarlífeyrissparnaðar vegna öflunar húsnæðis að því er kaup á búseturétti varðar.

Samkvæmt því leikur ekki vafi á að félagsmenn í Búseta á Norðurlandi geta nýtt sér þennan möguleika - bæði til að ráðstafa inn á niðurgreiðslu eldri lána sem tekin hafa verið til að kaupa búseturétt og einnig til að stofna nýjan búseturétt.

Nánari leiðsögn frá Ríkisskattstjóra er að finna hjá starfsfólki og á upplýsingasíðumwww.leiðrétting.is.

Umsókn um ráðstöfun séreignarlífeyrissparnaðar, bæði til greiðslu inn á fasteignaveðlán og vegna útgreiðslu í formi húsnæðissparnaðar, skal í öllum tilvikum koma fram með rafrænum hætti í gegnum umsóknarsvæði umsækjanda á leidretting.is. 

Hyggist umsækjandi sækja um ráðstöfun á séreignarlífeyrissparnaði inn á fasteignaveðlán verður hann, eðli málsins samkvæmt, að hafa tekið fasteignaveðlán til kaupa á búseturéttinum og getur hann eingöngu ráðstafað inn á það lán. Þá er jafnframt áskilið að það lán sé talið fram í kafla 5.2. á skattframtali sem lán til öflunar íbúðarhúsnæðis. Hafi það ekki verið gert er möguleiki á að óska eftir framtalsbreytingu, þ.e. að umrætt lán sé fært inn í kafla 5.2 á seinasta skattframtali. Það er gert með því að senda tölvupóst á adstod@leidretting.is

Sé hins vegar ekki komið að því að lán sé talið fram sökum þess að um nýtt fasteignaveðlán sé að ræða, sem nýtt hefur verið til öflunar íbúðarhúsnæðis frá seinustu framtalsskilum, óskar Ríkisskattstjóri við sérstaklega eftir gögnum um viðkomandi lán, þ.e. afriti af skuldabréfi lánsins og þinglýstum samningi um búseturéttinn.

Hyggist umsækjandi sækja um útgreiðslu séreignarlífeyrissparnaðar í formi húsnæðissparnaðar þarf ekki að liggja fasteignaveðlán að baki þeirri umsókn. Í umsóknarferlinu er óskað eftir eftirfarandi upplýsingum frá umsækjanda: fastanúmeri eignar, staðsetningu eignar, kaupdegi samkvæmt kaupsamningi og þinglýstum búsetusamningi.

Umsóknarferlið er mjög aðgengilegt, en alltaf er hægt að fá aðstoð frá starfsfólki Ríkisskattstjóra í síma 442-1900 á milli 9:30 og 15:30 eða á starfsstöðvum ríkisskattstjóra víðsvegar um landið. 

Ritað af framkvæmdastjóra 19.mars 2014 (á grundvelli upplýsinga frá Ríkisskattstjóra vegna höfuðstólsleiðréttingar.)

Nýtt ár framundan


Búseti á Norðurlandi óskar félagsmönnum og samstarfsaðilum gleði og farsældar á árinu 2015.

Fyrir hönd félagsins er ástæða til að við göngum bjartsýn til starfa á árinu og freistum þess að vinna sem best úr þeirri stöðu sem félagið hefur úr að spila.

Búseti á Norðurlandi greiðir of háa verðtryggða vexti af mestum hluta lána félagsins og þannig bera búsetarnir þyngri greiðslubyrði en gott getur talist.

Í þeirri uppstokkun húsnæðisstefnu og íbúðalánakerfisins sem er á verkefnalista ríkisstjórnarinnar hljótum við að kalla eftir því að húsnæðissamvinnufélögum og öðrum félögum almennings sem rekin eru án hagnaðarkröfu verði sköpuð betri starfsskilyrði.

Alls staðar á EES-svæðinu og þeim nágrannalöndum sem við höfum mest að sækja til þá vinna yfirvöld að því að lækka byggingarkostnað og örva starfsemi félaga sem rekin eru án gróðasjónarmiða.   

Sveitarfélög á Islandi hljóta að þurfa að standa undir sambærilegum skyldum og sinna verkefnum á því sviði alveg til jafns við það sem  best gerist í okkar heimshluta.

Það verður í forgangi hjá stjórnendum Búseta á Norðurlandi árið 2015 að kalla eftir leiðréttingu á lánakjörum félagsins - með leiðréttingu verðtryggðra lána og lægri vöxtum  - og skila þannig lægri greiðslubyrði til búsetanna okkar.

Einnig mun félagið áfram vinna að því að virkja samstarf við sveitarstjórnir og velvildaraðila um nýbyggingar og aukinn rekstur hagkvæmra íbúða - til leigu og í búseturétti - og fjölga þannig þeim fjölskyldum sem njóta húsnæðisöryggis með takmarkaðri persónulegri áhættu.

Unnið verður jafnframt að því að skera niður allan kostnað í félaginu - meðal annars með frestun á stærra viðhaldi.

Félagsmenn hafa vonandi áttað sig á því að fréttaflutningur Fréttablaðsins 30.12.2014 um meinta 13% hækkun á mánaðargjaldi var hrein ósannindi eins og bréf félagsins 1.desember 2014 hafði áður útskýrt.    

Hækkun mánaðargjalds verður örlítið breytileg eftir íbúðum en almennt á bilinu 2,5-4% sem hlýtur að teljast ásættanlegt fyrir flesta og vonandi viðráðanlegt fyrir alla.

Stjórn og starfsmenn vænta góðs samstarfs við félagsmenn árið 2015 eins og áður og fyrr.

Framkvæmdastjóri 12.janúar 2015

Gleðileg jól


Búseti á Norðurlandi óskar félagsmönnum og fjölskyldum þeirra - sem og starfsmönnum og viðskiptavinum - gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Skrifstofa félagsins verður lokuð á aðfangadag og gamlársdag - en opin aðra virka daga milli kl.10 og 12.

Vonandi tekst að moka snjó af stéttum og plönum þannig að allir komist ferða sinna slysalaust.

Minnum á að skilaboð berast í gegn um heimasíðuna 24tíma á sólarhring  -  en í neyðartilvikum verður hægt að ná til umsjónarmanns eða framkvæmdastjóra í GSM.

Farið varlega um jólin.

Framkvæmdastjóri 23.12.2014


Dreifibréf 1. desember 2014


Til búseta/íbúa í íbúðum félagsins

Aðalfundur félagsins fór fram 3. nóvember sl.  Þar var gerð grein fyrir stöðu félagsins að lokinni þeirri fjárhagslegu endurskipulagningu sem samið var um við Íslandsbanka og Íbúðalánasjóð.

Sanngjarnt er að halda því til haga að Íslandsbanki stóð við sinn hlut samkomulags og lauk því án tafa.  Á hinn bóginn er því miður ekki hægt annað en að opinbera gagnrýni á vinnubrögð Íbúðalánasjóðs og þau neikvæðu viðhorf sem þar var beitt gagnvart félaginu og að því er virtist skorti á vilja til að vinna með félaginu og nýta öll úrræði sem eru tiltæk við slíkar aðstæður.

Félagið er að þessu loknu með 88,5% veðsetningarhlutfall eigna að meðaltali, sem telja verður ásættanlegt.   Hins vegar eru vextir á stærsta lánastabbanum allt of háir eða 4,9 og 4,95% sem er verulega íþyngjandi.    Félagið fékk ekki að halda eftir nægum varasjóði til að geta mætt uppsafnaðri viðhaldsþörf að fullu. 

Eins og fram hefur komið fengu búsetar í húsnæðissamvinnufélögunum ekki neina hlutdeild í almennri leiðréttingu verðtryggðra lána sem verið er að kynna um þessar mundir.   Því hefur samt endurtekið verið heitið af áhrifamönnum að slíkt verði látið ná til þessa hóps og að því er unnið í samráði við Búmenn og Búseta í Reykjavík eftir því sem það er mögulegt.

Til að bregðast við þeirri stöðu sem uppi er í rekstri félagsins kynnti framkvæmdastjóri aðalfundi umfangsmiklar skipulagsbreytingar til að lækka kostnað í félaginu um leið og félagið mætir óhagstæðum lánakjörum. 

Skrifstofuhúsnæði hefur verið sagt upp og gert er ráð fyrir að leigja ódýrt.  Öllum starfsmönnum verður sagt upp og dregið úr þjónustu á skrifstofu og við viðhald.   Innheimta þjónustugjalda verður lækkuð á móti lækkuðu þjónustustigi.

·       Fjármagnsliður mánaðargjalds mun hækka 4,83% umfram verðbólgu til október  –  eða um 6,5-7%  hinn 1. janúar 2015 í almennum íbúðum á Akureyri. (Verður dregið til baka ef leiðrétting fæst á lánum/vaxtakjörum.)

·       Forsendur fjármögnunar í félagslegum íbúðum á Akureyri og í öllum íbúðum á Húsavík hafa breyst með þvingaðri uppgreiðslu lána og veðflutningum.   Fjármagnsliður félagslegra íbúða á Akureyri hækkar miðað við 1. janúar 2015 um 13% (eða rúm 10% umfram verðbólgu).

·       Frá 1. jan 2015 mun innheimt fjármagnsgjald leiðrétt tvisvar á ári miðað við vísitölubreytingar og greiðslubyrði allra lána félagsins.

·       Á móti lækka rekstrarsjóðsgjöld um kr.2000 pr. mán (voru 5000 og verða 3000) -  og hætt verður að innheimta fast gjald kr.1200 pr mán vegna aðgangs að þjónustu umsjónarmanns.

·       Fast viðhaldsgjald verður lækkað úr því að vera 0,45% á ári í 0,40% af brunabótamati sem dreift er á 12 mánuði og frestað viðhald/skilagjald verður framvegis 2% af verðmæti íbúðar og greiðist við rýmingu íbúðar. (Skilar lækkun um kr.1250 pr mán á meðalíbúð.)

Meðalíbúðin greiðir um það bil kr. 100.000 á mánuði í fjármagnsgjöld fyrir breytingu – en kr. 106.500 miðað við 1.jan 2015.   Á móti nemur lækkun á rekstrar- og umsjónargjöldum og viðhaldi um kr. 4.450 pr. mán.   Þannig að breyting á grunni mánaðargjaldsins nemur kr. 2.050 fyrir meðalíbúðina.  Þetta er þess vegna minniháttar hækkun og mjög á pari við verðbólguþróun ársins 2014.   Breytingar á fasteignagjöldum og tryggingum, rafmagni og hita fara síðan nákvæmlega eftir álagningu og innheimtu og koma fram með mánaðargjaldi í febrúar.

Þjónustubreytingar;

Eins og fram kom á aðalfundinum verður skorið niður í kostnaði félagsins með því að skrifstofurekstur verður dreginn saman eins og mögulegt er og leigð lítil skrifstofa.  Opnunartími verður lágmarkaður við 2 klst á dag 4 daga í viku og þjónustubeiðnum og bilanatilkynningum vísað sem allra mest á skilaboðakerfi -  með tölvupósti og SMS -  og svarað með sama hætti.  Reiknað með að virkja beiðnakerfið til að svara búsetunun með sama miðli. Öllu endurnýjunarviðhaldi verður frestað meðan félagið lætur reyna á þessa skipulagsbreytingu eða þar til ákvarðanir verða teknar um aukna gjaldtöku til viðhalds eigna.

Starf framkvæmdastjóra breytist og mun hann framvegis taka beina ábyrgð á samskiptum við verktaka og þjónustuaðila félagsins og sjá um regluleg innkaup á viðhaldsvörum.

Umsjónarmaður eigna og svæða mun frá 1. apríl 2014 ekki taka við þjónustubeiðnum frá búsetum beint - heldur einungis sinna neyðarþjónustu vegna bilana í nánara samstarfi við framkvæmdastjóra -  um leið og hann vinnur við eftirlit og sinnir viðhaldi á vettvangi.

Kostnaður af bókhaldi verður lágmarkaður  - mögulega með útvistun.

Þjónustubeiðnir vegna viðhalds og viðgerða á heimilistækjum verða rukkaðar sérstaklega, svo og útköll vegna bilana eða viðgerða sem búsetarnir sjálfir bera ábyrgð á.     Einnig munu reikningar t.d. vegna viðgerða á þvottavélum/uppþvottavélum þar sem aðskotahlutir og eða skortur á umhirðu hefur valdið bilun – sendir til viðkomandi búseta.   Sama gildir um „sjálfsábyrgðir“ í tryggingatjónum t.d. vegna rúðubrota og skemmda á innréttingum og tækjum sem íbúar valda.

Síðustu tvö ár hefur kostnaður vegna þjónustu við lóðir og svæði (snjómokstur og skordýraúðun) farið langt umfram innheimt þjónustugjöld.   Í einstökum húsum hefur verið brugðist við með hækkaðri innheimtu vegna sérstakra aðstæðna.   Við leggjum upp með örlítið hækkaða innheimtu í grunninn – en framvegis verður brugðist við áfallandi umframkostnaði vegna einstakra lóða og vegna yfirgengilegra snjóþyngsla og skordýrafárs, með viðbótar innheimtu þar sem aukinn kostnaður kemur fram.  Slíkt kallar á samábyrgð búsetanna – og okkar starfsmanna – að sætta okkur við „lágmarksþjónustu“ en um leið er afar mikilvægt að allir leggi að mörkum til góðrar umgengni og þrifnaðar.

Í Kjarnagötu 12-16 verður innheimt sérstakt gjald vegna þrifa í sameign, sem ætlað er að dekka allan beinan kostnað af þeim þætti.   Innheimta gjalda í hússjóði í blandaðri sameign verður alfarið eftir ákvörðun viðkomandi húsfélags.

Um leið og eðlilegt er að til okkar starfsmanna séu gerðar kröfur um að veita þjónustu og sinna eignum félagsins sem allra best þá er líka mikilvægt að allir búsetarnir og íbúar í félaginu leggist á sveif með okkur og reyni að fara vel með eignir og laga og þrífa -  til að koma í veg fyrir óþarfan kostnað sem greiðist að lokum ekki af neinum öðrum en búsetunum sjálfum.

Að lokum;  -  bestu kveðjur til ykkar á aðventunni og heitum við á alla að gera eitthvert smáræði til að fegra og snyrta í kringum hús og á svæðum fyrir jólin.

Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri

Aðalfundur

Aðalfundur Búseta á Norðurlandi 

var haldinn mánudaginn 3. Nóvember 2014.

Á fundinum flutti Guðlaug Kristinsdóttir skýrslu stjórnarinnar og rakti helstu viðfangsefni félagsins á liðnu starfsári.   Fyrirferðarmest hefur verið glíman við frágang á endurskipulagningu lána í samstarfi við Íbúðalánasjóð.   Einnig minntist formaðurinn á 30 ára afmælisárið og tímamót í sögu húsnæðissamvinnufélaganna á Íslandi.    Guðlaug sagði frá starfi með „samvinnunefnd um mótun húsnæðisstefnu“ sem Eygló Harðardóttir húsnæðisráðherra kallaði til, en fulltrúar Búseta á Norðurlandi voru næstum þeir einu í samstarfinu  sem bjuggu lengra frá Austurvelli en á Akranesi eða utan við leiðakerfi Strætisvagna Reykjavíkur. 

Þakkað hún Hákoni Hákonarsyni sérstaklega fyrir störf hans í stjórn félagsins sl.3 ár, en hann gaf ekki  kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu.

Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri fór yfir meginverkefni félagsins.   Fagnaði hann þeim áfanga að lokið væri við uppgjör lána og endurskipulagningu í samstarfi við Íbúðalánasjóð.   Jafnframt gagnrýndi hann Íbúðalánasjóð harðlega og taldi að félagið hefði ekki notið sannmælis í samskiptum við sjóðinn.   Neikvætt viðhorf einstakra stjórnenda Íbúðalánasjóðs til húsnæðissamvinnufélaga hefði gert erfitt fyrir og misvísandi, og jafnvel röng upplýsingagjöf frá sjóðnum um málefni Búseta á Norðurlandi (eins og lesa má í Skýrslu Alþingis um Íbúðalánasjóð), sé stóralvarlegur hlutur.   

Íbúðalánasjóður neitaði félaginu um „greiðslujöfnun á lánum“ sem hefði getað létt greiðslubyrði búsetanna umtalsvert. Benedikt sagði einnig ámælisvert og raunar óskiljanlegt að Íbúðalánasjóður skuli ekki lækka breytilega vexti á lánum sem nú bera 4,95% verðtryggða vexti og eru orðnir verulega íþyngjandi fyrir félagið.   Á sama hátt rakti hann að félagið hefði margsinnis gert athugasemdir við ráðherra og stjórnmálamenn um rekstur Íbúðalánasjóðs á leigufélaginu Kletti  - þar sem eignir væru settar inn í félag í eigu ríkisins, án skuldsetningar, og síðan leigðar á grundvelli upplýsinga sem Íbúðalánasjóður aflaði sér frá lántökum sjóðsins (m.a. Búseta á Norðurlandi).  Taldi hann starfsemi Kletts skorta heimildir þar sem engin reglugerð hefði verið sett og ástæða væri til að bera fram formlega kvörtun við Umboðsmann Alþingis og Eftirlitsstofnun EFTA.

Benedikt fór yfir það hvernig „pólitísk bellibrögð“ á Alþingi leiddu til þess að leiðrétting verðtryggðra lána var ekki látin ná til búseta í almennum íbúðum húsnæðissamvinnufélaganna.  Sagði hann frá því að félagið héldi áfram að berjast fyrir því að þau fyrirheit sem ráðherrar og alþingismenn hefðu gefið um það efni yrðu efnd og ynni félagið að því í samstarfi við Búseta í  Reykjavík og Búmenn.

Lýsti framkvæmdastjóri sérstakri ánægju með störf „samvinnunefndar um mótun húsnæðisstefnu“ – og fagnaði tillögum nefndarinnar sem kynntar voru sl. vor.  Þar er gert ráð fyrir að leigufélög og húsnæðissamvinnufélög verði efld verulega og skapaður grundvöllur til hagkvæmari framleiðslu og fjármögnunar íbúða sem reknar verða í þágu almennings og án hagnaðarkröfu (not-for-profit).

Ársreikningur 2013

Framkvæmdastjóri fór yfir ársreikning félagsins 2013.   Tekjur félagsins voru 391,76 milljónir og hagnaður ársins 367,5 milljónir að teknu tilliti til matsbreytinga fasteigna og fjármagnsgjalda.

Bókfært virði eigna var 6.073 milljónir og staða lána hjá Íbúðalánasjóði 5.319 milljónir. Veðsetningarhlutfall íbúða félagsins er að meðaltali um 88,5%.   Að teknu tilliti til inneignar í búseturétti félagsmanna er eigið fé félagsins 155 milljónir.

Framkvæmdastjóri kynnti á fundinum að óhjákvæmilegt væri að hækka fjármagnshluta mánaðargjaldsins til samræmis við greiðslubyrði allra lána félagsins.  Hækkun um 4,83% umfram verðbólgu kæmi til framkvæmda um áramót – en á móti hefur stjórn félagsins ákveðið að skera niður fastan kostnað við skrifstofuhald og framkvæmdastjórn og lágmarka umfang viðhalds og þjónustu þannig að meðalhækkun mánaðargjaldsins um áramót verður óveruleg umfram verðbólguviðmið. Boðuð hækkun á fjármagnslið mánaðargjalds verður dregin til baka ef viðunandi árangur næst varðandi sanngirniskröfuna um að leiðrétting lána nái til búsetanna í samvinnufélögum  - eða ef breytilegir vextir verða lækkaðir til samræmis við þróun markaðsvaxta.

Framvegis mun fjármagnshluti mánaðargjaldsins fylgja vísitölu og verða leiðréttur tvisvar á ári miðað við greiðslubyrði allra lána félagsins.   Félög í íbúðarekstri miða almennt við að 1,6% af verðmæti eigna sé ráðstafað til viðhalds og endurnýjunar.   Búseti á Norðurlandi frestar endurnýjunarviðhaldi um sinn til að lágmarka kostnað meðan allra leiða er leitað varðandi bætt kjör á lánum. Viðhaldsgjald í félaginu skiptist árið 2015 þannig að 0,4% brunabótamats deilist á 12 mánuði ársins og 2% af brunabótamati kemur til greiðslu við rýmingu íbúðar.

Framkvæmdastjóri vakti athygli á upplýsingum Fasteignamats ríkisins um meðalleigu á Akureyri og með nokkrum dæmum af verðlagningu félagsins taldi hann augljóst að búsetar í íbúðum á Akureyri væru að greiða verulega lægra mánaðargjald miðað við gæði íbúða heldur en tíðkast á almennum leigumarkaði.

Skrifstofurekstur félagsins verður með næsta ári í lágmarki að umfangi og kostnaði og allt starfsmannahald félagsins verður stokkað upp til að lækka rekstrarkostnað í samræmi við áætlanir.

Framkvæmdastjóri þakkaði stjórn félagsins alveg sérstaklega fyrir gott samstarf og það traust sem hann hefði notið við afar erfiðar aðstæður í rekstri félagsins síðustu árin.   Einnig þakkaði hann félagsmönnum fyrir samstarf og samskipti sem hann sagði að hefðu að langmestu leyti verið jákvæð og uppbyggileg.

Framkvæmdastjóri hét á félagsmenn að taka höndum saman um að efla félagið og kalla bæjarstjórn, önnur stjórnvöld og velvildaraðila til samstarfs um að gera Búseta á Norðurlandi að kjölfestu í stórauknu framboði hagkvæmra leigu- og búseturéttaríbúða sem reknar verða án hagnaðarkröfu á Akureyri.

Stjórn;

Á fundinum var Halldór Már Þórisson kjörinn nýr í aðalstjórn,  aðrir í stjórninni eru Guðlaug Kristinsdóttir formaður, Ingvar Björnsson varaformaður, Sigríður María Bragadóttir og Stefán Einar Jónsson

Varamenn í stafrófsröð kjörnir á fundinum; Hanna Dóra Markúsdóttir, Hildur Eir Bolladóttir, Hólmfríður Guðmundsdóttir, Höskuldur V Jóhannesson, Jón Ingi Einarsson

Ágæt mæting var á fundinum.

Nánari upplýsingar;

Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri (869-6680)

 

Guðlaug Kristinsdóttir formaður ( 892-2097)

Þjónusta fram á haustið


Kappkostað verður að ljúka þeim verkefnum sem sett hafa verið í gang í lagfæringum á lóðum.

Málningarvinna utanhúss hnökraði vegna rigninga í júlí og ágúst og komst ekki eins langt og æskilegt hefði verið.

Sprettutíðin hefur verið mjög mikil og sér ekki fyrir endann á - og vonandi klikka sláttutækin ekki það sem eftir er sumarsins.

Skordýraplágur gera vart við sig við og við - - en ekki er skynsamlegt að ætla sér að drepa allar köngulær sem spretta upp á hlýju sumri.

Enn og aftur hvetjum við til þess að búsetarnir og íbúar leggi að mörkum til að þrífa og lagfæra í kring um sig og sín hús og mun umsjónarmaður verða innan handa með áhöld og flutninga ef á þarf að halda.

Bendum á skilaboðakerfið á heimasíðunni ef eitthvað er sem á erindi við starfsmenn og stjórn.

Framkvæmdastjóri (15.ágúst 2014)