Fréttir

Vorverkin

Við stefnum á að setja vorverkin á fulla ferð um miðjan mánuðinn með þrifum og lagfæringum.

Eins og áður reiðum við okkur á að búsetarnir leggi að mörkum með því að taka til í nánasta umhverfi sínu.  

Fyrirkomulag á leiktækjum sem íbúar koma fyrir þarf að vera þannig að ekki valdi hættu.   Mikilvægt er einnig að allir virði nándarfrið og valdi ekki óþörfu ónæði.   Skipulag og notkun (t.d. trampólína) leiktækja verður að vera á ábyrgð notenda sjálfra ef það er ekki hluti af skipulögðum leiksvæðum.

Hér með er sérstaklega hvatt til þess að nágrannar leiti samkomulags um nýtingu lóða og svæða til leikja barna og útiveru.

Framkvæmdastjóri

 

 

Umsjónarmaður í fríi

Vikuna 6.-13. maí verður umsjónarmaður í fríi og svarar ekki í símann.   Búsetar/íbúar vinsamlega snúi erindum sínum varðandi íbúðir og eignir beint til skrifstofunnar í síma 452-2888 - eða til framkvæmdastjóra 869-6680.

Bendum einnig á tölvupóstinn busetiak@busetiak.is

 

Forskráning á skattframtöl - vaxtabætur 2011

Búseti á Norðurlandi skilar upplýsingum til Ríkisskattstjóra - til forskráningar á skattframtöl búsetanna.  Þar eru skráð vaxtagjöld/fjármagnskostnaður sem félagið hefur innheimt árið 2010 og einnig eftirstöðvar áhvílandi lána á viðkomandi eignum - sem og uppreiknað verðmæti búseturéttar miðað við 31.12.2010. Mikilvægt er að búsetar fari yfir þessa forskráningu á skattframtölum sínum og láti vita ef eitthvað vantar eða kynni að hafa misfarist í upplýsingagjöf frá félaginu.

Vaxtabætur vegna fjármagnsgjalda á árinu 2010 hafa verið ákvarðaðar í samræmi við samþykkt fjárlög 2011.   

Hámarksfjárhæðir hafa hækkað umtalsvert milli ára.    Kemur sú breyting til góða fyrir verulegan hluta af búsetum hjá Búseta á Norðurlandi.

Nú nema hámarksfjárhæðir vaxtabóta:

  • kr. 50.000 pr mánuð hjá hjónum/sambúðarfólki
  • kr. 41.666 pr. mánuð hjá einstæðum foreldrum
  • kr. 33.333 pr. mánuð hjá einstaklingum

Hægt er að sækja um fyrirfram-greiðslu vaxtabóta (greitt á 3ja mánaða fresti)  hjá skattstjóra -  en annars greiðast vaxtabætur með skattuppgjöri mv. 1. ágúst ár hvert.

Hámark árlegra vaxtagjalda til útreiknings vaxtabóta eru;

hjá hjónum kr. 1.200.000

hjá einstæðum foreldrum kr. 1.000.000´

hjá einstaklingum kr. 800.000

Réttur til vaxtabóta er ekki eingöngu háður vaxtagjöldum hvers árs heldur takmarkast af tekjum og eignum viðkomandi.

 Á vef Ríkisskattstjóra má lesa um þetta nánar og þar er að finna reiknivél sem fólk getur notað til að finna út stöðu sína gagnvart þessum bótum.

Enginn titill

Jón Sveinbjörn Arnþórsson. Jón Arnþórsson kvaddur

Nýlega er látinn hér á Akureyri Jón Arnþórsson.   Jón var kjörinn fyrsti formaður Húsnæðissamvinnufélagsins Búseta á Akureyri á stofnfundi 27. mars 1984.

 

 

Jón var í hópi þeirra fjölmörgu sem vildu skapa nýjar forsendur fyrir húsnæðisöryggi landsmanna eftir hið alvarlega áfall sem verðtrygging húsnæðislána framkallaði í verðbólguskriðunni árið 1983.    

 

 

Nú næstum 27 árum síðar er almenningur á Íslandi illa særður og skuldum vafinn vegna öfgafullrar séreignarstefnu íbúðarhúsnæðis – og yfirgangs verðtryggðs fjármálakerfis.

 

 

Væntingar frumkvöðla húsnæðissamvinnufélaganna á 9. áratug síðustu aldar voru að opinbert lánakerfi mundi fjármagna hóflega íbúðaþörf almennings og bjóða upp á öryggi og hagkvæmni fyrir alla skilvísa búseta.   

 

 

Því miður voru húsnæðissamvinnufélögin stofnuð með verulegri pólitískri andstöðu og gegn áhrifamiklum aðilum innan launþegahreyfingarinnar.   Trúlega liggur í því skýringin á því hvers vegna vöxtur og viðgangur þessa húsnæðisforms hefur ekki orðið í neinni líkingu við það sem er raunin í nágrannalöndum.    

 

 

Vonandi er kominn tími til að stíga fyrir gamlan ágreining og læra af Norrænum nágrönnum þar sem stjórnvöld og samtök launamanna hafa unnið að því einhuga að virkja þetta húsnæðisform þannig að það er jafnvel ráðandi á tilteknum svæðum.    Slíkar voru væntingar frumkvöðlanna  hér á Íslandi á árunum frá  1983.

 

 

Fyrir hönd Búseta á Norðurlandi eru Jóni Arnþórssyni færðar þakkir fyrir sitt framlag til félagsins og einnig fyrir að halda til haga áhugaverðum samtímagögnum um húsnæðismál sem hann færði félaginu árið 2007.

 

 

Ástvinum Jóns sendir félagið samúðarkveðjur

 

 

 

Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri

 

 

Mánaðargjöld janúar-febrúar 2011

Gjaldskrá félagsins er óbreytt í grunninn frá síðasta mánuði.  Vegna breytinga á fasteignamati og brunabótamati og nýrrar gjaldskrár trygginga koma fram ofurlitlar breytingar í einstökum tilvikum.  Aflestrar á orkureikningum og uppgjör vegna síðasta árs breyta fastri innheimtu.   

Þannig er upphæðir innheimtunnar örlítið breyttar í flestum tilvikum.   

Framkvæmdastjóri

Búseti á Norðurlandi óskar félagsmönnum farsældar á nýju ári

Nýtt ár er gengið í garð.   Búseti á Norðurlandi óskar félagsmönnum sínum og landsmönnum öllum farsældar á þessu nýja ári.

Þrátt fyrir margvíslega óvissu á liðnu ári hefur félagið haldið sjó.   Íbúðir félagsins eru í góðri nýtingu og unnið hefur verið að eðlilegu viðhaldi á eldri eignum um leið og kappkostað hefur verið að ljúka frágangi á nýjum eignum.

Stjórn og framkvæmdastjóri munu vinna að endurskipulagningu á fjármögnun félagsins í samstarfi við Íslandbanka og Íbúðalánsjóð og hillir þar í áfanga sem ættu að tryggja öruggan rekstur og hóflega verðlagningu um næstu framtíð.

Þess er vænst að mánaðargjaldið geti haldist óbreytt að öðru leyti en því að breytingar á fasteignamati og álagningu, sem og tryggingariðgjöld og orkureikningar munu koma fram með næstu innheimtu.

Framkvæmdastjóri

Eldvarnir - í aðdraganda jóla

Á næstunni verður unnið að því að skoða eldvarnir í eignum félagsins.

Sérstakt átak verður gert í því að fara yfir slökkvitæki og reykskynjara í eldri eignum í samstarfi við fagaðila og búsetana.

Í Kjarnagötu 12-16 verður send út árétting á leiðbeiningum vegna viðvörunarkerfis og rýmingu í neyðartilvikum.    Að því verður unnið í samstarfi við Securitas og Slökkvilið Akureyrar.

Búsetar eru beðnir um að taka þátt í að efla öryggi íbúa og eigna og fara yfir mikilvæg neyðarviðbrögð með sínu fólki.

Framkvæmdastjóri

Úttekt á íbúðum í Kjarnagötu 12-16 og við Brekatún 1-19

Nú er lokið við úttekt íbúðum félagsins við Kjarnagötu og Brekatún.  Nánari greining á frágangsgöllum og samstarf við verktaka um viðgerðir stendur yfir.   

Stærri lagfæringar inni í einstökum íbúðum látum við bíða fram yfir jól og áramót.     Í gangi er að setja inn sólbekki í opnanlega glugga og lagfæra málningu í því samhengi - í einstökum íbúðum.

Boðum til fundar með búsetunum þegar við erum búin að fá gleggri mynd af því hvernig við tímasetjum lagfæringar.

Búsetum og íbúum er þakkað fyrir sérlega góðar móttökur og samstarf við úttektina og væntir félagið þess að unnt verði að vinna að nauðsynlegum lagfæringum í sama anda.

Afsláttur á fasteignagjöldum lífeyrisþega

 Samkvæmt gildandi reglum hjá Akureyrarbæ geta lífeyrisþegar sótt um lækkun fasteignagjalda vegna 2010 (Eyðublað HÉR).

Reglurnar gilda fyrir hjón/sambúðarfólk og þess vegna er mikilvægt að búsetar í íbúðum félagsins fylgi þessu eftir hver fyrir sig þar sem félagið hefur ekki allar upplýsingar um réttarstöðu einstaklinga eða annarra heimilismanna.

Uppgjör miðast við búsetu í október og hlutfallslega fyrir þá sem hafa setið í íbúðum einungis hluta úr ári.

Búsetar í íbúðum félagsins eru hvattir til að kynna sér gildandi reglur (HÉR) og hafa samband við fjárreiðudeild Akureyrarbæjar vegna nánari upplýsinga.

 

Aðalfundur Búseta á Norðurlandi

Aðalfundur Búseta á Norðurlandi var haldinn 13. Október.   Á fundinn mættu tæplega 40 félagsmenn.

 

Formaður félagsins Guðlaug Kristinsdóttir setti fundinn og flutti skýrslu stjórnar.  Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri gerði grein fyrir starfsemi félagsins og lagði fram reikninga.    Rekstrarniðurstaða ársins 2009 einkennist af því efnahagsástandi sem ríkir.   Hagnaður fyrir fjármagnsgjöld var 140 milljónir, en áfallnar verðbætur  og niðurfærsla eigna námu tæplega 700 milljónum og félagið var því gert upp með tapi upp á 548 milljónir. 

 

Unnið er að því með lánardrottnum að ná fram endurskipulagningu skulda og skilmála með það að markmiði að treysta rekstur félagsins og viðunandi verðlagningu fyrir búsetana.

 

Íbúðalánasjóður veitti félaginu svigrúm til viðbragða með tímabundinnu frystingu hluta af lánum.   Brugðist var við efnahagshruni gagnvart búsetum með því að mánuðina janúar-júní 2009 var mánaðargjaldið fryst og síðan frá 1. Júlí lækkað um 3-5%.   Jafnframt var komið til móts við einstaka félagsmenn sem misstu vinnu eða afkomu vegna hrunsins.    

 

Á fundinum kom fram að þær aðgerðir sem gripið var til á árinu 2009  hafa skilað árangri, og nú eru allar íbúðir félagsins á Akureyri í nýtingu og eftirspurn umfram framboð.

 

Búseti á Norðurlandi á og rekur 234 íbúðir á Akureyri og Húsavík.   Félagið er sjálfstætt húsnæðisamvinnufélag í eigu allra félagsmanna.

 

Stjórn félagsins sem kjörin var á fundinum skipa Guðlaug Kristinsdóttir formaður, Ingvar Björnsson varaformaður, Helgi Már Barðason, Ingi Rúnar Eðvarðsson og Stefán Einar Jónsson.   Varastjórn skipa Tómas Sævarsson, Hermann Árnason,  Hildur Eir Bolladóttir,  Sigríður María Bragadóttir og Guðbjörn Þorsteinsson, 

 

Eftirfarandi tillaga var samþykkt á fundinum

 

       Aðalfundur Búseta á Norðurlandi haldinn 13. október 2010 skorar á stjórnvöld að efla Íbúðalánasjóð til að takast á við nauðsynlega endurskipulagningu á húsnæðiskerfi landsmanna.  Fundurinn fagnar því að almennur skilningur virðist vera að skapast á því að sjálfseignarstefna í íbúðarhúsnæði gengur ekki upp í þeim mæli sem hún hefur verið rekin hér á  landi.

       Fundurinn lýsir stuðningi við áform ríkisstjórnarinnar  um að efla leigumarkað og styrkja fjárhagsgrunn húsnæðissamvinnufélaga.   

       Búseti á Norðurlandi getur lagt að mörkum til að auka framboð af hagkvæmu húsnæði á NA-landi og styrkja um leið rekstur félagsins.

       Fundurinn hvetur til þess að húsaleigubætur og vaxtabætur verði samhæfðar þannig að tekið verði mið af tekjum og framfærslu allra sem njóta aðstoðar á húsnæðismarkaði.

       Aðalfundur Búseta á Norðurlandi áréttar vilja félagsins til að eiga aðild að víðtæku samstarfi við sveitarfélög og önnur stjórnvöld og félagasamtök um hagkvæmara og öflugra húsnæðiskerfi til framtíðar.