Fréttir

Sumarstörfin; sláttur og hirðing - eiturúðun - viðhaldsverk

Sumarið er óvenjusnemma á ferðinni 2017.    

Nú þarf að hefja slátt með hraði - eftir því sem mannskapurinn okkar ræður við.

Meindýraeyðing/úðun er komin af stað -  og við biðjum um að íbúar upplýsi ef roðamaurinn heldur áfram að verða til vandræða.   Köngullær eru í verulegu magni - og verður tekin staða á þeim búskap mjög fljótlega með það fyrir augum að eitra þar sem nauðsyn virðist á.

Meiningin er að í sumar verði unnið að utanhússviðgerðum og málningu með meiri krafti en síðustu sumur.   Sama er að segja með lagfæringar á lóðum og köntum.     Það ræðst nánar af þeim mannskap sem við getum fengið til liðs við okkur.

Skorað er á alla íbúa að leggja að mörkum til að þrífa og sópa nærsvæði húsanna.

Gleðilegt sumar

Framkvæmdastjóri 22.maí

Aðalskipulag Akureyrar 2018-2030

Drög að aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 hafa legið fyrir um skeið.

Stjórn Búfesti hefur fjallað um drögin og fyrir hönd félagsins var meðfylgjandi áliti skilað innan auglýsts frests á sumardaginn fyrsta.

Stjórn Búfesti hsf 19.04.2017
Búfesti hsf ábendingar vegna vinnu við aðalskipulag Akureyrar 2018-2030
1
Varðar fyrirliggjandi gögn vegna vinnu við aðalskipulag 2018-2030
Búfesti hsf kt. 560484-0119/Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri
Fyrir hönd félagsins er því fagnað að fá tækifæri til að leggja inn hugmyndir og beinar tillögur í skipulagsferlinu – eða áður en endanlegar tillögur verða teknar til nánari og formlegri vinnslu.
Búfesti hsf er samvinnufélag neytenda sem byggt er utan um hugmyndir um hagkvæmni og öryggi með lágmarkskostnaði af sjálfbærum íbúðarekstri einstaklinga og fjölskyldna. Félagið er rekið án hagnaðarkröfu og með fortakslausu banni við að fjármagn sé tekið út úr félaginu í formi persónulegs hagnaðar einstakra félagsmanna. Rekstur félagsins skal vera sjálfbær til lengri tíma og félaginu verður ekki lokað eða slitið nema því aðeins að rekstrargrunnur félagsins verði úr sögunni – og þó aldrei þannig að þáverandi félagsmenn geti hagnast á slíkri rekstrarstöðvun. Félagið er opið öllum, því er stjórnað af félagsmönnum sjálfum og það starfar undir eftirliti opinberra aðila.
Staðan á húsnæðismarkaði 2017;
Verulegur íbúðaskortur er til staðar á Akureyri og Eyjafjarðarsvæðinu eftir djúpa niðursveiflu og framkvæmdafrost 2009-2012.
Afkastageta byggingarfyrirtækja er takmörkuð – skortur á iðnaðarmönnum og fækkun fyrirtækja eftir Hrunið - - og að umtalsverðu leyti bundin öðru en íbúðabyggingum. Auk þess hafa fáeinir fjárfestar keypt verulegan hluta af nýsmíði og eldri eignum og nokkuð virðist um að einstaklingar séu “að hamstra” íbúðir.
Verðbóla er raunveruleg og leigumarkaðurinn er með augljós fákeppniseinkenni og þar er öryggi leigjenda afar takmarkað.
Takmarkað framboð húsnæðis hamlar nær örugglega hagstæðri íbúafjölgun á svæðinu þótt erfitt kunni að vera að leggja mat á slíkt.
Áfram heldur grisjun lögheimilisíbúða – með því að gistiþjónusta (AirB&B) og orlofsíbúðarekstur og kaup frítímabústaða innan bæjar fer einungis vaxandi meðan ekki eru settar neinar formlegri hömlur í skipulagi eða eftirfylgni skipulagskrafna aukin.
Búfesti hsf/áður Búseti á Norðurlandi/Akureyri, byggði umtalsvert hlutfall allra íbúða sem byggðar voru á árabilinu 2001-2010. Frá þeim tíma hefur félagið ekkert aukið við íbúðafjöldann, sem enn stendur í 219 (þar af 28 félagslegar búsetuíbúðir). Búmenn sem þjóna eldri borgurum hafa heldur ekki byggt upp á síðkastið. Félagsstofnun stúdenta á Akureyri rekur takmarkaðan fjölda íbúða en hefur ekki aukið við fjöldann um árabil.
Enginn aðili er í NFP-rekstri almennra leiguíbúða á Akureyri.
Stjórn Búfesti hsf 19.04.2017
Búfesti hsf ábendingar vegna vinnu við aðalskipulag Akureyrar 2018-2030
2
Forsendur, íbúasamsetning og mannfjöldaspár;
Mannfjöldaþróun á Akureyri sl 20 ár hefur ekki verið neitt óralangt frá íbúaþróun landsins í heild og er raunar eina byggðarlag utan 100 km Höfuðborgar-radíuss sem hefur notið einhverrar mannfjölgunar óslitið síðustu 25 ár. Aldurssamsetning íbúanna hefur hins vegar skekkst í öldrunarátt þannig að nauðsynlegt er að bregðast við þeirri þróun til að tryggja að á Akureyri verði áfram forsendur fyrir sjálfbært samfélag og hagfellda efnahags-/tekju-veltu.
Mjög mikilvægt er að forsendur aðalskipulags og einkum mannfjöldaspár verði endurmetnar miðað við að Akureyri setji sér markmið um aukna hlutdeild tiltekinna aldurshópa (yngri en 50 ára) – og beinlínis verði stefnt að aukinni fjölgun og umfram landsmeðaltal. Slík markmið þarf að útfæra með því að merkja byggingarland og þéttingarreiti til að taka við slíkri fjölgun umfram það sem fyrirliggjandi drög/tillögur gera ráð fyrir.
Til að almenningur og aðrir hagsmunaaðilar eigi auðveldara með að taka þátt í rökræðu um forsendur og markmið er einnig afar brýnt að framsetning með töflum og gröfum dragi fram mismunandi sviðsmyndir. Þar verði sýnt fram á hvernig mismunandi fjölgunarforsendur og íbúaþéttni og íbúðastærð kemur fram í mismunandi mikilli þörf fyrir nýjar íbúðir. Þannig verður undirbygging markmiða aðalskipulagsins gegnsæ og greinileg öllum sem vilja taka þátt í stefnumótun bæjarfélagsins.
Samkvæmt opinberum tölum Þjóðaskrár og Hagstofunnar voru íbúar á Akureyri 1. Desember 2016 18.294 og íbúðir í árslok 2016 voru 7748. Með einföldum útreikningi gerir það 2,3611 íbúar pr. íbúð. Í forsendum aðalskipulags bls. 78, kafla 3.2.3. er sagt að unnið sé með íbúaþéttni 2,7 einstaklingar pr íbúð og að sú þéttni muni í lok spátímans verða 2,4 pr íbúð. Þarna er um að ræða misræmi sem þörf er að rýna í og gera nánari grein fyrir ef ekki er verið að vinna með opinberar heildartölur fyrir bæjarfélagið.
Fyrir hönd Búfesti eru látnar í ljósi efasemdir um að grisjun íbúða muni ekki fremur aukast heldur en hitt frá því sem verið hefur síðustu 25 ár - ef engum almennum forsendum skipulags verður breytt. Heildarþörf fyrir nýjar íbúðir kynni því að vera verulega vanmetin og þörf fyrir byggingarsvæði umfram það sem fyrirliggjandi skipulagsdrög gera ráð fyrir. Búfesti hsf vísar til meðfylgjandi gagna varðandi þetta efni nánar. (Pdf.skjal).
Hvatt er til þess að eldri fjölbýlishúshverfi verið tekin til endurmats að því er varðar íbúðagerð og nýtingu svæða. Nefna má sérstaklega blokkir með 3,5-4 hæðir og án lyftu.
• Við Víðilund má t.d. mögulega auka byggingarmagn með því að byggja þvert á/við enda fjölbýlishúsanna (samhliða Þingvallastræti) og bæta um leið við 1-2 hæðum ofan á núverandi hús – um leið og byggðir verða nýir stigagangar með lyftu í húsunum. Auðvelt er að bæta tengingar og aðgengi þessa kjarna að verslunarmmiðstöðvum Kaupangi og Hrísalundi – stutt er í þjónustukjarna aldraðra við Víðilund og um leið góð nánd við Lundarskóla, íþróttahús, KA-svæðið og stutt í Sundlaug og framhaldsskóla.
Stjórn Búfesti hsf 19.04.2017
Búfesti hsf ábendingar vegna vinnu við aðalskipulag Akureyrar 2018-2030
3
Markmið aðalskipulagsins;
Fyrir hönd Búfesti hsf er hvatt til að eftirfarandi verði útfært í markmiðum aðalskipulags og nánar endurspeglað í framsetningu og rökstuðningi heildartillagna;
• Markmið um að laða kynslóðahópa á barneignaraldri 25-45 ára til búsetu á Akureyri verði lýst í aðalskipulagi – og það útfært nánar með því að lýsa nánar hvernig slíkt verður látið koma fram í tiltekinni íbúðagerð og rekstrarformum húsnæðis.
o Með nýju framboði á ódýrum íbúðum og/eða öríbúðum (undir 40 fm) mætti auka hreyfanleika eldri aldurshópa í húsnæði
o Með því að tryggja að á Akureyri verði til nýtt framboð hagkvæmra íbúða í félögum neytenda NFP – Þannig að ekki bara “fyrstu kaupendur” mundu njóta hagkvæmni og hagræðis af ódýrari byggingum í samfloti með byggingu stofnstyrkjaíbúða.
• Leigu og búseturéttaríbúðum sem reknar eru af neytendafélögum og án hagnaðarkröfu (NFP) verði gefinn skilgreindur forgangur að tilteknu hlutfalli lóða – í nýjum hverfum og/eða á þéttingarreitum - þannig að aðalskipulagið auðveldi aukið eða alveg nýtt framboð á ódýrum íbúðum sem reknar verða með lágmarkskostnaði og til frambúðar.
o Þar verði um að ræða íbúðir fyrir stúdenta
o Íbúðir fyrir aldrað
o Íbúðir fyrir lágtekjufólk samkvæmt skilgreiningu laga nr 52/2016
o Almennar íbúðir fyrir félög neytenda NFP þannig að hagfelld félagsleg blöndun verði tryggð í hverfum og kjörnum/fjölbýlishúsum
• Verðlagning lóða og gjaldskrá fyrir leigu- og búsetuíbúðir NFP verði þannig að hún fari aldrei uppfyrir 50% af lóðakostnaði vegna íbúða sem byggðar eru til að ganga kaupum og sölum í hagnaðarskyni.
• Formleg skilgreining verði tekin upp í skipulagi á því hvort íbúð er ætlað að vera leiguíbúð (í atvinnuskyni), leigu eða búsetuíbúð NFP eða hvort henni er ætað að vera í séreignarnýtingu sem eignaríbúð. Mögulega þarf að lýsa því nánar hvernig unnt væri og hvað þyrfti til að flytja íbúðir á milli slíkra eignaflokka.
• Að settar verði formlegar hömlur á heimildir íbúðareigenda til að breyta þeim úr séreign eða lögheimilsíbúð í íbúð þar sem rekin verður gistiþjónusta eða meiningin er að nýta sem frítímaíbúð.
• Byggingafélögum neytenda NFP verði gefið umtalsvert frelsi til að útfæra deiliskipulag byggingarreita og nýta mögulegan sveigjanleika í byggingarreglugerð til að ná markmiðum um ódýrari íbúðir fyrir almenning - jafnhliða því sem forgangshópum (lágtekjufólki, fötluðum, öldruðum og stúdentum) er tryggður virkari aðgangur að hagkvæmu húsnæði.
Stjórn Búfesti hsf 19.04.2017
Búfesti hsf ábendingar vegna vinnu við aðalskipulag Akureyrar 2018-2030
4
Almennt um áherslur Búfesti hsf árið 2017
Búfesti hsf leggur áherslu á að tryggt verði að íbúðagerðir verði mismunandi - í einstökum fjölbýlishúsum og íbúðakjörnum - - þannig að blöndun íbúa/félagsleg samsetning verði í góðu jafnvægi.
Samhliða íbúðum sem verða sérmerktar fyrir stúdenta, aldraða og/eða lágtekjuhópa verði byggðar amk. jafnmargar íbúðir (helst 3:1 sbr. Danska Almen Bolig kerfið) fyrir almenning án þess að flokkun væntanlegra íbúa verði byggð á tekjum við upphaf búsetunnar.
Félagið vill kanna möguleika á byggingu “öríbúða” sem nýta virka sameign - og hugsanlega einnig breytileg form af óhefðbundnum/fjölskylduíbúðum (samloku/með aukarými).
Félagið vill byggja sérbýlisíbúðir/sérbýlislíkar íbúðir - og minna fjölbýli (3-4 hæðir max) – í þéttri byggð þar sem lögð er áhersla á auðvelt aðgengi og hálkuvarnir - og mögulega bílskýli (ekki bílskúra eða dýran bílakjallara).
Búfesti hsf hefur lýst vilja til að eiga langtíma-samstarf við bæjaryfirvöld varðandi byggingu stofnstyrkjaíbúða skv. lögum nr 52/2016. Nú er lagt upp með það í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar (apríl 2017) að tímabil og umfang stofnstyrkjaprógramsins verði framlengt amk. til næstu 5 ára og umfang þess aukið.
Búfesti hsf hefur boðið upp á samstarf við Félag Eldri borgara um mögulega byggingu leigu- og búsetuíbúða og mögulega eignaríbúða innan félags – sem ráðstafað er með kvöðum um að byggingafélagið hafi fortakslaust endurkauparétt á íbúðum sem boðnar verða til sölu – og miðað við fast verð.
Miðað við gríðarlegan skort á íbúðarhúsnæði sem getur talist bæði hagkvæmt og ódýrt þá kappkostar Búfesti hsf að ná formbundnu samstarfi, annars vegar við Akureyrarbæ og hins vegar við fleiri sveitarfélög NA-lands, um að laga deiliskipulag byggingarreita að óskum félagsins miðað við að með því verði auðveldara að flytja inn forsmíðaðar húseiningar/einingahús sem standast allar kröfur um gæði. Tækifæri felast í því að nýta innfluttar forsmíðaðar lausnir – einkum vegna styrkingar krónunnar – og mun það geta skilað sér í verulega lægra verði. Með því að vinnan við byggingar verður forunnin í verksmiðju og hönnun að verulegu leyti stöðluð þá mun einnig verða unnt að stytta mjög byggingartíma og losna jafnframt við að auka á spennu á vinnumarkaðinum.

Meðfylgjandi eru gögn um mannfjölda og íbúðabyggingar  -  og framreikningur miðað við ólíkar forsendur.

Dagleg þrif í Kjarnagötu 12-16 - breyting

Sveinmar og Kristín fara ekki lengur með reglubundin þrif í sameigninni.  Þeim eru þökkuð góð störf og hefðu gjarna viljað halda því áfram ef ekki væri fyrir umdeilanlegar breytingar á tekjumörkum fyrir lífeyrisþega gagnvart skerðingum og skatti.

Nýtt fólk tekur nú við reglubundnum þrifum og væntum við góðs samstarfs við Mörtu og Ágúst.   

Eins og áður hefur komið fram þá þurfum við að meta það nánar hvort við ráðum "húsvörð" í hlutastarf til að sinna öllum ræstingum og aukinni þjónustu við íbúana.   Slík breyting, ef af henni verður, mun hafa nokkurn viðbótarkostnað í för með sér.

Vísað er til dreifibréfs frá síðasta mánuði þar sem kom fram að í framkvæmd er að setja upp öryggismyndavélar við innganga/bílakjallara og rafræna opnun á aðgengisdyr í bílakjallara.

Íbúar eru beðnir að koma ábendingum á framfæri varðandi þjónustu og þrifnað/umgengni í húsinu.  

Framkvæmdastjóri 
6.03.2017

Mánaðargjaldið breytist.

Í samræmi við ákvarðanir síðasta aðalfundar kemur fram hækkun á viðhaldsgjöldum (úr 0,45% í 0,5%/12) frá og með 1.janúar 2017.

Einnig hækkar þjónustugjald til rekstrarins úr kr. 3.500 pr mán i kr 5.000 pr. mán.

Markaðsverð og fasteignamat einstakra eigna félagsins breytist mismunandi mikið -  minni eignirnar hækka meira en almennt gildir um stærri eignirnar -  sem kemur fram í örlítið mismunandi breytingum á fjármagnskostnaði einstakra íbúða.   Hækkun á fjármagnslið er á bilinu almennt um 1-3% af þessum ástæðum -  en nokkrar íbúðir lækka fjármagsnkostnað af sömu ástæðum.

Fasteignagjöld og hækkun á tryggingaiðgjöldum koma fram með innheimtu vegna febrúar.

í janúar og febrúar kemur einnig fram leiðrétting á orkureikningum miðað við mælda notkun 2016.

Innheimta vegna þjónustu við heimilistæki þar sem félagið á öll tæki í eldhúsi og þvottahúsi er gerð eftir á - þegar búið er að greina ástæður bilana.

30.janúar 2017
Framkvæmdastjóri

Breytt fyrirkomulag húsaleigubóta - vaxtabætur með óbreyttu fyrirkomulagi.


Frá áramótum var tekið upp breytt fyrirkomulag húsaleigubóta.  Sá hópur sem hefur búsetusamning í íbúðum með félagslegum lánakjörum (úthlutað miðað við tekjur,eignir og fjölskyldugerð) á áfram rétt á húsaleigubótum.
Sá misskilningur virðist vera uppi að þar sem ekki er um að ræða "leigusamning" heldur "búsetusamning" - þá þurfi viðkomandi félagsmenn Búfesti hsf að leggja fram staðfestingar til Vinnumálastofnunar á að þeir hafi gildan samning.

Mikilvægt er að búsetarnir sem eiga rétt á húsaleigubótum verði vakandi fyrir þessu og fylgi því eftir að þeirra réttur verði ekki fyrir borð borinn.

Áfram eru reglur um vaxtabætur sambærilegar og fylgja skattframtalinu og álagningu.    Búsetar eru beðnir að fylgjast með því að fjármagnsgjöld/vaxtagjöld og eftirstöðvar lána á íbúð viðkomandi séu skráð á skattframtalinu.

Framkvæmdastjóri 26.janúar 2017


Klippikortin - gjaldfrí móttaka á grenndarstöðvum


Akureyrarbær býður fasteignaeigendum upp á að nýta sér klippikort vegna losunar á rusli á móttökustöðina við Réttarhvamm.

Þar sem flokkunarker og tunnur eru við húsin og félagið sér um alla þjónustu við lóðir og umhverfi ættu menn almennt ekki að þurfa á þessum kortum að halda.

Eins er rökrétt að nota grenndarstöðvar til að losa sig við pappír/pappa og gler og umbúðir án endurgjalds.

Búsetar geta nálgast kort vegna 2017 á skrifstofunní í Skipagötu 14, 3.h norður. 

(Framkvæmdastjóri 12.1.2017)

Endurnýjun eldri búsetusamninga - uppfært verðmæti

Í kjölfar lagabreytinga á árinu 2016 hefur Búfesti hsf(áður Búseti á Norðurlandi) breytt samþykktum sínum og þar með breytast skilmálar búsetusamninga til samræmis við ákvæði gildandi laga nr 66/2003 um húsnæðissamvinnufélög.

Eldri samningar halda gildi sínu varðandi viðskipti með búseturétt og endurkaupaskyldu félagsins gagnvart óseldum búseturétti.  Nýir samningar hins vegar fela ekki í sér endurkaupaskyldu af hálfu félagsins – en gefa hins vegar rétthöfum óselds búseturéttar heimild til tímabundinnar leigu viðkomandi íbúðar og einnig heimila þeir að búseturétti sé skilað til félagsins án endurgreiðslu eða endurkröfu á hendur fyrri búseturéttarhafa.  

Allir rétthafar eldri samninga eiga val um hvort þeir skipta út samningum sínum og eignast þannig meiri sveigjanleika í viðskiptum þegar kemur að sölu á búseturétti – með því að ganga inn í skilmála nýrra samninga.

Stjórn Búfesti hsf hefur ákveðið að nýta tímabundna heimild í samþykktum félagsins til að bjóða öllum félagsmönnum og rétthöfum eldri samninga að skipa út samningi sínum og fá uppfærslu á væntu verðmæti búseturéttarins við sölu.   Sú uppfærsla miðast við miðgildi á milli núverandi framreiknaðs verðmætis og þess söluverðs sem búseturéttur viðkomandi íbúðar ber væri hann auglýstur til sölu í dag.    Heimildin er tímabundin og gildir til og með október 2017.  Áhugasamir búseturéttareigendur ættu að hafa samband við framkvæmdastjóra og meta hvernig slík breyting kemur út.   Ákveði félagsmaður að nýta sér þennan  tímabundna möguleika þarf að koma þeirri ósk skriflega á framfæri við félagið (með tölvupósti). 

Félagið mun annast skjalagerð og þinglýsingu endurnýjaðra samninga án sérstakrar gjaldtöku. (Grunntexti nýs samnings hér)

 

Akureyri 1.11.2016 (uppfært 30.1.2017)

F.h. Búfesti hsf

 Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri 

 

 

Selma Aradóttir er nýr starfsmaður á skrifstofu

Selma Aradóttir hefur verið ráðin í hlutastarf sem bókari.     Selma mun taka þátt í upplýsingagjöf og afgreiðslu í forföllum eða fjarveru framkvæmdastjóra.
Selma er boðin velkomin til starfa.

Halla Björk Garðardóttir hefur látið af störfum.   Við þökkum Höllu fyrir prýðilegt samstarf óskum henni velfarnaðar á nýjum vettvangi.

Framkvæmdastjóri
(19.september 2016) 

Búseti á Norðurlandi verður Búfesti hsf

Búseti á Norðurlandi verður Búfesti hsf.

Á aðalfundi sínum 28.september 2016 samþykktu félagsmenn Búseta á Norðurlandi að félagið skyldi framvegis heita Búfesti.  Félagið er  húsnæðissamvinnufélag og starfar eftir lögum nr. 66/2003; skammstafað Búfesti hsf

Nafnbreytingin er hluti af endurskipulagningu vegna lagabreytinga og einnig til aðgreiningar frá Búseta í Reykjavík sem telur til skráðra réttinda gagnvart nafninu.

Nýjar samþykktir fela í sér talsverða breytingu gagnvart viðskiptum með búseturétti og kalla á ítarlega útfærslu á upplýsingagjöf til félagsmanna.    Lögin um húsnæðissamvinnufélög gera kröfu til þess  að félögin tryggi sjálfbæran rekstur og ábyrgt viðhald eigna.  Jafnfram leggja lögin  formlega lagt bann við því að greiða arð eða hagnað út úr félaginu til einstakra félagsmanna.

Á aðalfundinum voru reikningar ársins 2015 samþykktir.   Reikningurinn staðfestir batnandi rekstur og aukið verðmæti eigna.   Veðsetningarhlutfall íbúða er komið niður fyrir 80%.   Framkvæmdastjóri lagði áherslu á að enn sé alltof hátt vaxtastig á lánum frá Íbúðalánasjóði og óviðunandi að félagsmenn í húsnæðissamvinnufélögunum sitji einir eftir án nokkurrar leiðréttingar sinna mála í kjölfar stökkbreytingar á verðtryggðum lánum.  Það verður áfram forgangsmál stjórnenda að knýja á um leiðréttingu á kjörum og skilmálum lána eða leita endurfjármögnunar svo unnt verði að létta  greiðslubyrði félagsmanna. 

Fyrir liggur að næstu 4 ár verða veittir stofnstyrkir til byggingar 2300 leiguíbúða fyrir lágtekjufólk.   Búseti á Norðurlandi/Búfesti  hsf hefur komið á framfæri áskorun til sveitarfélaga  á svæðinu um að koma til samstarfs um undirbúning og útfærslu á hagkvæmum íbúðabyggingum  í þeim ramma. Markmið félagsins er að nýta samlegð þannig að samhliða  verði unnt að byggja nokkurn fjölda íbúða fyrir breiðan hóp einstaklinga og fjölskyldna – til leigu og í búseturétti – og vinna með því að hagfelldri blöndun fólks í hverfum og kjörnum og  fjölbýlishúsum.

Félaginu er mikilvægt að geta þróast áfram til að bæta við hagkvæmum íbúðum og fjölga félagsmönnum og verða með því sterkari rekstrareining og hagkvæmari á flesta kanta.

Stjórn félagsins var endurkjörin en formaður er Guðlaug Kristinsdóttir, aðrir í stjórn eru Ingvar Björnsson varaformaður, Halldór Már Þórisson, Sigríður María Bragadóttir og Stefán Einar Jónsson.  Í Varastjórn sitja Baldur Ingi Karlsson, Hanna Dóra Markúsdóttir, Hólmfríður Guðmundsdóttir, Höskuldur  V Jóhannesson og Inda Björk Gunnarsdóttir.

 Framkvæmdastjóri félagsins er Benedikt Sigurðarson (869-6680)

 

 

 

 

Möguleikar á samstarfi við sveitarfélög

Á vorþingi 2016 voru samþykkt lög um svokallaðar "almennar íbúðir" sem byggðar verða með stofnstyrkjum ríkis og sveitarfélaga og ætlaðar lágtekjufólki.

Á næstunni mun Íbúðalánasjóður auglýsa slíka stofnstyrki -  en styrkveiting getur gengið til opinberra íbúðafélaga/sveitarfélaga eða til annarra félaga neytenda sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni.

Á fjórum árum verða byggðar 2300 íbúðir skv. samkomulagi verkalýðshreyfingar og ríkisstjórnar og er styrkur háður því að sveitarfélag veiti slíkan stuðning af sinni hálfu og sæki um með viðkomandi íbúðafélagi.

Í þessu samhengi hefur framkvæmdastjóri fyrir hönd Búseta á Norðurlandi sent sveitarfélögum áskorun um að setja þessi byggingarmál á dagskrá sem fyrst og hefur boðið upp á samstarf af hálfu félagsins.    

Markmið Búseta á Norðurlandi er í þessu samhengi einkum að leita samstarfs um hagkvæma hönnun íbúða og vel undirbúin útboð þannig að unnt verði að byggja samhliða nokkurn fjölda íbúða fyrir almennan leigu og búseturéttarmarkað -  og jafnvel til að selja einstaklingum.

Ef vel tekst til ætti að vera möguleiki að nýta samlegð af útboðum og raðsmíði  með byggingu íbúða með stofnstyrk til að lækka kostnað og byggja ódýrari íbúðir sem unnt væri að staðsetja í fleiri sveitarfélögum þótt flestar slíkar íbúðir væru væntanlega byggðar á Akureyri ef til kemur. 
Félagið mundi þannig geta mætt fleiri hópum og aukið framboð ódýrari íbúða heldur en nú eru á markaðnum.