Fréttir

Skattframtölin - forskráðar upplýsingar

Skattframtölin eru til frágangs þessa dagana.    Félagið hefur sent inn forskráningu á upplýsingum varðandi greiddan fjármagnskostnað (vexti+verðbætur) og áhvílandi eftirstöðvar lána á viðkomandi íbúðum.    Það skiptir máli vegna útreiknings á vaxtabótum fyrir alla sem sitja í almennum íbúðum.
Uppreiknað innlausnarverð búseturéttar mv.31.12.2015 er einnig skráð á framtöl (eignamegin).

Þeir sem selt hafa búseturétt á árinu 2015 þurfa að gera nánari grein fyrir viðskiptum - og leita upplýsinga um eftirstöðvar lána þegar uppgjör fór fram.
Einnig geta þeir sem hafa keypt búseturétt talið fram kostnað þess vegna - og mögulegan viðbótarkostnað vegna lána fyrir búseturétti.

Búsetar í félagslegum búsetuíbúðum eiga ekki rétt á vaxtabótum og fá ekki að draga fjármagnskostnað frá skattskyldum tekjum.    Verðmæti búseturéttar 31.12.2015 er skráð á þeirra framtöl einnig.

Ef eitthvað skortir á skráningu þá vinsamlega hafið samband við félagið - og best að senda tölvupóst þannig að auðvelt verði að svara þá leiðina.

Framkvæmdastjóri (9.mars 2016)

Hækkað fasteignaverð á Akureyri og Norðurlandi lítilsháttar breyting á mánaðargjaldi

Mánaðargjald vegna janúar og febrúar 2016 tekur litlum breytingum í flestum íbúðum félagsins.   

Stjórn ákvað að hækka þjónustugjald til rekstrar úr kr. 3000 pr. mán í kr. 3500 pr. mán og fast gjald vegna lóðahirðingar hækkar um 100 kr. pr.mán.   

Einnig hækkar gjald vegna ræstingar í Kjarnagötu 12-16 úr 1200 í 1400 pr. mán.

Eins og áður hefur verið rifjað upp með bréfi 1.desember sl. þá ákvað aðalfundur 2015 að hækkun yrði á viðhaldsgjaldi (í 0,45% úr 0,4% brunabótamats) frá 1.janúar 2016.   

Vegna mjög mikilla hækkana á markaðsverði fasteigna frá 2014 (11,3%) sem koma fram í fasteignamati sumra íbúða langt umfram aðrar -  þá hækkar verðlagning allmargra íbúða um 1-2%  á meðan einstakar aðrar íbúðir eru óbreyttar eða lækka.   

Samkvæmt greiningu frá ASÍ hækka fasteignarfjöld á Akureyri um 5-6% sem kemur fram í mánaðargjaldi með febrúar - um leið og leiðréttingar vegna hita og rafmagns og hússjóða koma inn að fullu.

Vonandi heldur verðbólguþróun áfram að vera langt undir hrakspám Seðlabanka Íslands þannig að ekki þurfi að hækka fjármagnsgjöldin þess vegna alvega á næstunni.

Framkvæmdastjóri (1.febrúar 2016)

Forskráning á skattframtöl búseta

Samkvæmt venju skilar félagið upplýsingum til Ríkisskattstjóra vegna forskráningar á skattframtöl.

Allir búsetar sem eru inni í íbúðum/með búseturétt eiga að sjá uppreiknað verðmæti búseturéttar mv.31.12.2015.

Vaxtagjöld/fjármagnsgjöld (vextir+verðbætur að frádregnum afborgunum nafnverðs) eru skráðar hjá öllum búsetum í almennum íbúðum - sem og áhvílandi eftirstöðvar á viðkomandi eign.

Þeir sem hafa keypt búseturétt og flutt inn í íbúð á árinu 2015 - geta gert nánari grein fyrir kostnaði af viðskiptum og mögulega vaxtagjöldum ef lán hefur verið tekið fyrir innborgun á búseturéttargjaldi.

Allir sem hafa selt búseturétt og/eða flutt út úr íbúð á árinu 2015 þurfa sjálfir að leita upplýsinga hjá félaginu um eftirstöðvar lána (við útflutning) og gera grein fyrir sölu á búseturétti.

Framkvæmdastjóri (21.01.2016)


Breytingar á lögum um húsnæðissamvinnufélög nr 66/2003

Fyrir Alþingi liggur frumvarp frá húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttur um breytingu á lögum um húsnæðissamvinnufélög.

Verulegar breytingar verða gerðar skv. frumvarpinu og hafa framkvæmdastjóri Búseta á Norðurlandi og formaður reynt að leggja að mörkum til að hafa áhrif á vinnslu laganna.    Félagið hefur skilað greinargerð vegna breytinganna - þar sem andmælt er hugmyndum um "markaðsvæðingu" allra viðskipta með búseturétti og ítarlegar ábendingar um mikilvægi þess að félög sem starfa á landsbyggðinni fái ásættanlegan lagaramma - til jafns við félög á miðsvæðum Höfuðborgarinnar.

Varað er við miðstýringu og þrengdum og íþyngjandi fyrirmælum - og hvatt er til þess af hálfu Búseta á Norðurlandi að löggjöf fyrir húsnæðisfélög sé fremur "rammalöggjöf" þar sem gert er ráð fyrir að breytilegar áherslur einstakra félaga verði nánar útfærðar í samþykktum - sem síðan þurfa að hljóta samþykki eftirlitsaðila.

13. janúar 2016 voru fulltrúar húsnæðissamvinnufélaganna boðaðir á fund velferðarnefndar Alþingis til að fylgja athugasemdum félagsins eftir.  Greinilega höfðu einstakir nefndarmenn velferðarnefndar kynnt sér efni ábendinga okkar og sýndi því áhuga að leita hagfelldari niðurstöðu fyrir þarfir sjálfstæðra húsnæðissamvinnufélaga sem mundu starfa staðbundið í ólíkum sveitarfélögum og með mismunandi áherslur.

Skrifað 13.01.2016
(Framkvæmdastjóri)

Dreifibréf til búseta/íbúa


1.desember 2015

Félagið stendur enn í glímu við afleiðingar hrunsins eins og fjöldamörg fyrirtæki og heimili.  Með samningum við Íslandsbanka og Íbúðalánasjóð árið 2012 væntum við þess að það mundi rætast verulega úr.   Því miður stóð  Íbúðalánasjóður alls ekki nægilega með félaginu við frágang þess uppgjörs og enn stöndum við í ströggli við stjórnendur Íbúðalánasjóðs vegna vaxtakjara.  Sannarlega væntum við þess að nýr forstjóri sjóðsins muni breyta um takt og beita sér fyrir því að stjórn Íbúðalánasjóðs leiðrétti án frekari tafa vextina á stórum hluta lána Búseta á Norðurlandi – sem líkt og nokkur önnur íbúðafélög neytenda greiða 4,95% vexti í umhverfi þar sem almenn kjör verðtryggðra lána eru nú á milli 3 og 4%.

Stjórnvöld hafa heldur ekki staðið við endurtekin fyrirheit um að leiðrétting stökkbreyttra lána nái til félagsmanna í húsnæðissamvinnufélögunum til jafns við aðra eigendur íbúðarhúsnæðis.  Þeirri kröfu er áfram haldið á lofti gagnvart ríkisstjórninni.

Félagið vinnur þess vegna af fullri alvöru að því að leita leiða til að endurfjármagna óhagstæð lán – og láta reyna á hvort hækkandi íbúðaverð á Akureyri geti ekki skilað félagsmönnum betri kjörum með verulegri endurskipulagningu lána.

Framtíðin - lagabreytingar

Búseti á Norðurlandi þarf að geta þróast og fjölgað íbúðum til að taka á móti nýjum félagsmönnum – og einnig bætt hagkvæmni í rekstri og þjónustu.   Það er verulegur fjöldi fólks sem ekki hefur handbært fé til að kaupa dýrar íbúðir á markaði en verðskuldar engu að síður að búa við húsnæðisöryggi og hófleg útgjöld.   Til að unnt verði að bjóða almenningi upp á ódýrari íbúðir þá þurfa sveitarstjórnir að leggja að mörkum með ívilnunum og lágum lóðagjöldum.  Einnig þarf að styrkja starfsramma félaga sem rekin eru án hagnaðarkröfu og gera farvegi til samstarfs neytenda og sveitarfélaga – með velvildarfjárfestum – skilvirka og gagnsæja.     Það veldur því verulegum vonbrigðum að ráðherra húsnæðismála skuli endurflytja óbreytt frumvarp um breytingu á lögum um húsnæðissamvinnufélög þar sem m.a. er gert ráð fyrir að viðskipti með búseturétt verði markaðsvædd þannig að fjársterkari einstaklingar geti á öllum tímum stigið fram fyrir aðra félagsmenn með yfirboðum – og einnig er opnað á þann freistnivanda að einstakir félagsmenn taki til sín allan ávinning sem gæti komið fram með hækkuðu húsnæðisverði  -  í stað þess að slíkur ávinningur skilaði sér til allra félagsmanna – eins og nú er í okkar félagi – þar sem viðskipti með búseturétti fara fram á föstu verði og alfarið í gegnum félagið.

Rekstur – viðhald/ mánaðargjald

Aðalfundur 2014 ákvað að fast gjald til viðhalds skyldi vera 0,4% af verðmæti eignar og deilast á 12 mánuði 2015 og auk þess er “frestað viðhaldsgjald” – 2% af brunabótamati eignar  innheimt við sölu búseturéttar og rýmingu íbúðar.   Með þessu  er viðhald undir þeim mörkum sem getur kallast sjálfbært fyrir félagið – og þess vegna getur slíkt einungis verið tímabundið.   Við finnum fyrir því á árinu -  að ekki er auðvelt  að halda kostnaði innan þess ramma  -  en samt höldum við ekki í horfinu með stöðu einstakra eigna.  Síðasti aðalfundur samþykkti að frá  áramótum hækki viðhaldsgjaldið í 0,45% af brunabótamati -  en eftir sem áður þurfum við að herða okkur í sparnaði og fresta öllum meiriháttar viðhaldsverkefnum.

Sorpflokkun á Akureyri og Húsavík kallar á aukinn kostnað neytenda – miðað við að menn taki ílát til flokkunar inn á sín svæði.    Mögulegt er að spara með því að búsetarnir sinni sjálfir allri sorpflokkun og skili á móttökustöðvar  -  og auk þess eiga allir á Akureyri að hafa fengið “hin vinsælu klippikort” þannig að stærri hlutum sé hægt að koma í förgun án verulegra aukaútgjalda.   Mikilvægt er að ræða þessa tilhögun meðal búsetanna og taka ákvarðanir ef menn sjá fyrir sér að hægt sé að gera betur en nú er – í verði og/eða þjónustu.

Framundan er vetrartíð.   Við munum kappkosta að haga snjómokstri og hálkuvörnum í hóflegu samræmi við þarfir  - um leið og við reynum að lágmarka kostnaðinn.  (Nokkrir vetur á undan hafa verið alltof dýrir.)

Með nýju ári kemur fram hækkun á fasteignagjöldum vegna verðmætisaukningar eigna og álagningarforma.   Einnig fylgir breyting á viðhaldsgjaldi eins og áður er nefnt - og tryggingar kosta meira.   Við jöfnum reikninga vegna rafmagns og hita í samræmi við notkun einstakra eigna.    Þessar breytingar koma að fullu fram með innheimtu fyrir febrúar.

Vísitöluhækkanir halda áfram að hlaða á greiðslubyrðina hjá öllum með verðtryggð lán - og á meðan ekki  fást leiðréttingar á málum félagsmanna þá munu hækkanir á mánaðargjaldinu fylgja verðbólgunni að því er fjármagnskostnaðinn áhrærir.

Með innheimtu fyrir nóvember sendum við öllum sundurliðað yfirlit þannig að menn  geti glöggvað sig á samsetningu mánaðargjaldsins fyrir einstakar íbúðir.

Að lokum

Almennur rekstrarkostnaður félagsins miðað við óbreyttan rekstur er of hár;  meðan ekki lýkur verkefnum við endurskipulagningu lána og/eða nýframkvæmdir taka við þá verður  þetta býsna knappt.   Við höldum áfram að leita leiða; -  flytjum okkur í ódýrari skrifstofu og drögum úr kaupum á þjónustu.   Frekari endurskipulagning á starfsmannahaldi er til skoðunar. Miðað við óbreyttan fjölda íbúða í rekstri  er augljóst að félagið mun ekki hafa framkvæmdastjóra í fullu starfi og reka skrifstofu með sama hætti til frambúðar.

Stjórn og starfsmenn Búseta á Norðurlandi óska félagsmönnum og fjölskyldum þeirra velfarnaðar í jólaundirbúningi -  og gleði og friðar um hátíðirnar.

Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri

 

Hækkun á mánaðargjaldi með nóvember

Stjórn Búseta á Norðurlandi ákvað á fundi 12. október að vegna hækkandi greiðslubyrði lána  muni fjármagnskostnaður í mánaðargjaldi hækka  um 1,5% með nóvember 2015 -  en það þýðir ríflega 1% hækkun fyrir allar íbúðir.

Á haustdögum og fyrir veturinn;


Næstu  vikur gerum við ráð fyrir að haldnir verið fundir með nokkrum búsetahópum og einnig að boðið verði til félagsfundar.

 

 

Á fundum búsetahópanna verður rætt um þjónustu og aðgerðir til aðhalds og niðurskurðar í kostnaði og reynsluna á árinu 2015.   Sérstök mál er snerta einstök hús eða íbúðakjarna eiga erindi inn á þá fundi.

 

 

Á félagsfundi munum við ræða rekstrarstöðu félagsins og tilraunir til að ná fram hagstæðari vaxtakjörum.   Einnig munum við fara yfir aðkomu Búseta á Norðurlandi að lagabreytingum og stefnumörkun í húsnæðismálum  í samstarfi við ríkisstjórn og önnur stjórnvöld.

 

 

 Vegna aðhaldsaðgerða hafa engin stærri verkefni hafi verið sett í gang við útimálningu og viðhald húsa á árinu 2015.  

 

Nokkur verkefni eru þó í gangi varðandi lagfæringar á íbúðum sem sárlega hafa þarfnast viðhalds.

 

Sérstaklega verður unnið að því á síðustu vikum ársins 2015 að fylgja eftir lagfæringum í Kjarnagötu 12-14 þar sem þekktir gallar hafa verið skráðir.   Búsetarnir þar þurfa að reikna með því að starfsmenn félagsins komi í heimsókn og skrái ástand tiltekinna þátta með það fyrir augum að viðgerðarmenn geti unnið að lagfæringum eftir nánar tímasettu plani.

 

 

 

 

 

Nánar verður unnið að þessum þáttum eftir ákvörðun stjórnar félagsins og kynnt viðkomandi.

 

 

Framkvæmdastjóri

 

 

(Ritað 6.október 2015)

 

 

Aðalfundur Búseta á Norðurlandi 2015

Aðalfundur Búseta á Norðurlandi 2015 fór fram miðvikudaginn 10.júní.

Guðlaug Kristinsdóttir formaður félagsins fagnaði því  sérstaklega að aðalfundur ársins 2015 færi fram á venjulegum tíma – en nokkur undanfarin ár hefur félagið staðið í samningum við Íbúðalánasjóð og unnið að endurskipulagningu sem hefur tafið uppgjör og skýrslugerð til félagsmanna.

Formaður lýsti ánægju með að félagið væri komið í þokkalega stöðu varðandi veðsetningarhlutfall eigna og með óbreyttri eftirspurn mundi takast á ná góðu jafnvægi í rekstri með þeim aðahaldsaðgerðum sem settar voru í gang í framhaldi af síðasta aðalfundi.   Hún þakkaði stjórnarmönnum og félagsmönnum fyrir gott samstarf.

 

Húsnæðismálin og lagabreytingar

Eygló Harðardóttir húsnæðisráðherra fylgdi eftir ákvörðun Alþingis frá því í júní 2013 varðandi aðgerðir í húsnæðismálum með því að kalla til víðtæks samráðs um mótun húsnæðisstefnu.

 

Fjöldamargir aðilar lögðu að mörkum í það samráð. Skýrsla verkefnisstjórnar var kynnt 6.maí 2014.

 

Margvísleg vinnugögn sem komu fram í vinnu samráðsnefndar um húsnæðisstefnu voru gerðaðgengileg á vef velferðarráðuneytisins, sem telja verður til fyrirmyndar.

 

Tillögur verkefnisstjórnar gáfu fyrirheit um að meiningin væri að stórefla almennan leigumarkað og styrkja starfsramma húsnæðissamvinnufélaga þannig að fleirum yrði kleift að njóta viðunandi húsnæðisöryggis.   Tillögur gengu í þá átt að íbúðarekstur „án hagnaðarkröfu“ fengi forgang um fjármögnun og ætti kost á ívilnandi stuðningi sveitarfélaga og velvildarfjárfesta.

 


Lóðir, plön og hús - tiltekt og þrif

Á fundi framkvæmdaráðs og stjórnar Búseta á Norðurlandi 14.apríl 2015 var lagt upp plan um að stjórn og starfsmenn félagsins reyndu að kalla eftir beinni þátttöku búsetanna og íbúða í einstökum hverfum við tiltekt og hreinsun í kring um hús og á plönum.  Með þessu mætti ná fram bæði þrifalegra umhverfi og ódýrari framkvæmd á tiltekt að vori.

Starfsmenn félagsins munu í því samhengi mæta á fyrirfram auglýstum degi kl 16-19 – með sópa og skóflur og tæki til flutninga þannig að sameiginleg vinna íbúanna skili sem bestum árangri með lágmarksfyrirhöfn hvers og eins.